Tyto stránky jsou věnovány projektu „Ušlechtilá soutěž obou národů“ – dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Čechách 1920–1945, řešeného na katedře historie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, podpořeného GAČR (P409/12/0756). Výstupem z grantu v roce 2013 byly texty publikované v knize Mladí lvi v kleci, která doprovodila stejnojmennou výstavu konanou v Oblastní galerii v Liberci v době od 13. 9. do 31. 12. 2013. Na ni v roce 2014 navázaly reprízy v Isergebirgs-Museu Kaufbeuren-Neugablonz, Galerii výtvarného umění v Chebu a Galerii umění Karlovy Vary – Letohrádku v Ostrově nad Ohří. V průběhu řešení grantu byla monograficky zpracována umělecká tvorba libereckého rodáka Erwina Müllera

(1893–1978), text monografie byl publikován u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Oblastní galerii Liberec od 11. 9. do 16. 11. 2014. V roce 2015 byl publikačním výstupem text v knize věnované německočeským výtvarným umělcům v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí, jež doprovodila výstavu Na Sibiř! konanou v Oblastní galerii Liberec na sklonku roku 2015. Poslední rok řešení projektu je věnován vzniku monografie spolku Metznerbund a spuštění katalogu uměleckých děl členů Metznerbundu, které se podařilo v rámci řešení dohledat ve vybraných periodikách. Grant bude zakončen na konci roku 2016.

Umělecký spolek Metznerbund byl založen v březnu 1920 v Teplicích jako uskupení německy hovořících výtvarných umělců v nově vzniklém Československu, aby prosazoval jejich umělecké, společenské a sociálně-ekonomické zájmy. Jeho ustavení předcházela existence dvou starších uměleckých uskupení, teritoriálně vymezených historickým územím Čech: nejstarším byl Spolek německých výtvarných umělců v Čechách (Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen), následovaný Německočeským uměleckým svazem (Deutschböhmischer Künstlerbund). Všechny tyto spolky byly koncipovány národnostně a teritoriálně, nikoli s důrazem na umělecké směřování – jejich členové zastávali nejrůznější výtvarné přístupy a styly. Na tomto základě spoluutvářel Metznerbund do roku 1945 identitu německy hovořících obyvatel Čech, Moravy a Slezska. Bez ohledu na délku členství prošly jeho řadami stovky malířů, sochařů, grafiků a architektů, na výstavách se prezentovali zástupci uměleckého řemesla, vedle autorů s akademickým vzděláním ale také amatéři. Takto různorodá základna narážela na oprávněnou kritiku vycházející z kolísající kvality a různorodých přístupů založených na realistické malbě.

Spolky německy hovořících výtvarných umělců – od Concordie k Metznerbundu

„Prastarý Cheb vidí za svými zdmi první výstavu nově vzniklého Metznerbundu. Co to je Metznerbund a co chce?“ Těmito slovy začíná na stránkách deníku

Prager Tagblatt Fritz Lehmann psát nejen historii uvedeného spolku, ale také meziválečné dějiny umění a kultury tzv. českých Němců. Desítky recenzí publikovaných v meziválečném období z něho dělají jednoho z předních teoretiků sledovaného okruhu. V textu z července 1920, kromě podrobného popisu chebské výstavy, rekapituluje stav dosavadního spolkového výtvarného života: až do března 1920 se mohli německočeští výtvarní umělci shromažďovat ve dvou sdruženích: Spolku německých výtvarných umělců v Čechách [Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen] (dále jen Verein) a Německočeském uměleckém svazu [Deutschböhmischer Künstlerbund] (dále jen Künstlerbund). Tyto skupiny do první války stály proti sobě, tříštily síly, ztrpčovaly si život malými žárlivostmi a těžko mohly sloužit umění. Metznerbund tak vznikl jako výsledek potřeby obrany – kulturní i politické. S možnými secesemi ve smyslu vydělení se vyrovnal hned v zárodku: vytvořil autonomní kruhy (pražský, liberecký, teplický a chebský), které nepodléhaly příliš pevně hlavnímu vedení. Lehmann již tehdy vizionářsky předvídal, že jejich samostatnost může vést „k ušlechtilé soutěži, ale výsledkem bude bezpochyby silný pokles kvality každé jedné výstavy,“ a dále pokračoval, že zachránit situaci může jen paritní jury hledící na výkon. Vezmeme-li Lehmanovy myšlenky jako výchozí pro zpracování spolku Metznerbund, ať již historické nebo kulturněhistorické, jsou zde tematizovány hlavní okruhy uměleckého vývoje tohoto sdružení: jeho předchůdci, předpoklady vzniku, hlavní problémy. To, co naznačeno není, jsou souvislosti s politickým směřováním meziválečné střední Evropy, které mělo nemalý vliv na osud spolku. Pro ucelené uchopení historie Metznerbundu je nutné zabývat se i touto problematikou.Dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Čechách 1920–1945
Koncepce, text Anna Habánová
Překlady Anna Ohlidal, Nikola Mizerová, Petra Hanušová
Grafická úprava Jan Havel
Vychází česko-německy, s rozšířeným anglický resumé
Vydavatel Technická univerzita v Liberci
Počet stran 368
Počet ilustrací 364
Formát 271 × 245 mm
Vazba V8
ISBN 978-80-7494-322-5
Prodejní cena 800,- Kč, k zakoupení v prodejně skript TUL, objednávky vyřizuje Kateřina Grulišová katerina.grulisova@tul.cz. V případě zaslání poštou bude připočteno poštovné. Po otevření výstavy bude kniha k dostání za stejnou cenu také na podkladně Oblastní galerie Liberec.

Spolek Metznerbund vznikl v roce 1920 v Československu jako uskupení zdejších německých výtvarných umělců, aby prosazoval jejich umělecké, společenské a sociálně-ekonomické zájmy. Podobně jako jeho dva předchůdci, kterými byly Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen a Deutschböhmischer Künstlerbund, jejichž historie je v předloženém svazku rovněž poprvé uceleně prezentována, byl koncipován národnostně, nikoli s důrazem na umělecké směřování. Na tomto základě spoluutvářel do roku 1945 identitu německy hovořících obyvatel Čech, Moravy a Slezska. Kniha nabízí zpracování dějin Metznerbundu, opírá se o dlouholetý výzkum v archivech, knihovnách a domácích i zahraničních sbírkotvorných institucích a soukromých sbírkách. Přináší velké množství reprodukcí doposud nepublikovaných uměleckých děl a dalšího doprovodného materiálu. Součástí je antologie dobových textů. Vychází česko-německy.

Metznerbund
Oblastní galerie Liberec
21. 9. – 31. 12. 2017
Otevřeno denně kromě pondělí 10–17h, ve čtvrtek 10–19h

Komentované prohlídky:
čtvrtek 5. 10. 2017, v 10.30 a 17.00h
čtvrtek 16. 11. 2017, v 10.30 a 17.00h
neděle 10. 12. 2017, v 15.00h
a dále po předchozí domluvě

V návaznosti na vydání knihy a tradiční sympozium k dějinám výtvarného umění tzv. českých Němců Mezery v historii je do výstavního plánu Oblastní galerie Liberec zařazena na podzim 2017 výstava k tématu spolku Metznerbund. Výstava navazuje na úspěšný projekt Mladí lvi v kleci, který proběhl v liberecké galerii v roce 2013. Představuje konvolut převážně méně známých děl z veřejných a soukromých sbírek a na vybraných příkladech ukazuje hlavní proudy a důležité zástupce Metznerbundu, který v meziválečném období tvořil protiváhu etnicky českého spolku Mánes.

Tato sekce je určena pro účely prezentace v médiích. Obrazová data či další podrobnější informace Vám rádi poskytneme, kontaktovat náš můžete na emailu anna.habanova(at)tul.cz.

Anna Habánová, M.A., Ph.D.
anna.habanova@tul.cz